Etiske Retningslinjer

BRGN Etiske Retningslinjer

Samfunnsansvar og etiske retningslinjer står høyt på dagsorden hos oss i BRGN. Vi vet i dag at moteindustrien forårsaker problemer både når det gjelder global oppvarming, samt vanskelige arbeidsmiljøer i industrien.

Hvordan sikrer BRGN de juridiske rettighetene til våre arbeidere? Har de avtaler å forholde seg til? Og ikke minst, hvor produseres varene?

Her vil vi prøve å svare på alle disse spørsmålene. Hvis du har noen bekymringer, ikke nøl med å kontakte oss. Vi ønsker å ta ansvar og være så transparente som mulig når det gjelder tiltakene vi iverksetter for å sikre at regelverket følges.

 

ETISKE RETNINGSLINJER

Våre etiske retningslinjer er et dokument som forklarer hva vi forventer av enhver leverandør og forretningspartner. Etiske retningslinjer omfatter menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd.

Etiske retningslinjer er basert på- og følger Verdenserklæringen for menneskerettigheter, sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og anbefalinger (se liste på slutten av siden). Alle lovkrav og forskrifter i driftsland skal og må være oppfylt. Dersom vi velger nye leverandører, vektlegges sosiale og miljømessige standarder.

 

FABRIKKBESØK

Vi i BRGN besøker alle våre fabrikker. Vi ønsker både å møte våre leverandører og forretningspartnere personlig, samt for å følge produksjonsprosessen. Målet med disse turene er å sørge for at våre etiske retningslinjer følges gjennom hele produksjonen.

PRODUKSJONSLAND

Jakkene våre er produsert i Vietnam og tilbehør proderes i Kina. Stoffet er vevd og farget i Taiwan og Kina. BRGN Chelsea Boots og joggesko produseres i Ukraina, og våre Chelsea Boots er håndlaget av europeisk skinn. Ullen er hentet fra Australia og Kina, og varene blir sydd i Kina.

Hvis du ønsker å lese hele dokumentet for våre etiske retningslinjer, klikk her.

KORT OPPSUMMERING AV BRGN SINE ETISKE RETNINGSLINJER:

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSTAKERRETTIGHETER

Vi tillater ikke ulovlige arbeidere eller noen form for tvangsarbeid. Arbeidstiden skal holdes under 48 timer i uken med tilstrekkelig hviletid, klassifisert som minst 1 fridag i en 7-dagers periode. Arbeidstakere har lov til å nekte overtidsarbeid, og dette skal ikke kreves med jevne mellomrom.

FOREBYGGING AV BARNEARBEID OG BESKYTTELSE AV UNGE ARBEIDSTAKERE

Leverandører skal ikke blande seg inn i arbeidstakerforeningene, og der disse er forbudt ved lov, skal arbeidsgiver legge til rette for, og ikke hindre, alternative former for uavhengig og fri arbeidstakerrepresentasjon og forhandling, i samsvar med internasjonale arbeidsstandarder.

Ingen barn under 15 år kan være ansatt i fabrikker som produserer for BRGN AS. Hvis loven sier en høyere alder, må loven følges. Unge arbeidstakere under 18 år kan bare underta lett arbeid i fabrikken, og alle lover om behandling av unge arbeidstakere må følges.

TILSTREKKELIG KOMPENSASJON

Leverandøren skal alltid overholde gjeldende lover om erstatning for arbeid, herunder overtidsbetalinger og betalingsprosedyrer.

FRIHET FRA DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

Ansatte skal ikke utsettes for diskriminering (inkludert under rekruttering, forfremmelse, tilgang til opplæring, oppsigelse eller pensjon) når det gjelder rase, farge, kaste, nasjonalitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering eller sivilstatus.

HELSE OG SIKKERHET

Alle ansatte skal gjennomgå effektiv opplæring og informasjonssesjoner om helse- og sikkerhetsforanstaltninger på arbeidsplassen. Fabrikkledelsen bør aktivt legge til rette for etablering av arbeidstakernes helse- og sikkerhetskomiteer. Det må være et tilstrekkelig antall ansatte opplært i førstehjelp, og tilstrekkelig lagerført førstehjelpsutstyr tilgjengelig for alle ansatte.

BRANNSIKKERHET OG BEREDSKAP

Alle forholdsregler for brannsikkerhet må tas, inkludert tilstrekkelige varslingssystemer. Det må være en skriftlig og kommunisert beredskapsprosedyre.

BESKYTTELSE MOT KJEMISK EKSPONERING

Alle sikkerhetsforanstaltninger med hensyn til bruk, lagring og håndtering av kjemikalier må tas, og ansatte må være tilstrekkelig opplært i håndtering av kjemikalier.

KJØKKEN, SPISEPLASS OG SOVESALER

Sovesalbygninger skal være atskilt fra fabrikkbygningen. Sovesaler må ha tilstrekkelig bo- og lagringsplass for arbeidstakere, og alle nødvendige tjenester må tilbys.

MILJØVERN

Alle nasjonale og regionale miljølover må følges, og leverandørene må sette opp en miljøstyringsplan for å minimere effekten av næringsvirksomhet på miljøet.

KJEMISKE RESTRIKSJONER

Leverandører må følge og overholde gjeldende BRGN AS sine kjemiske restriksjoner (REACH). Alle kjemikalier og farlige materialer må håndteres, transporteres og avhendes på en sikker måte i henhold til loven med detaljerte journaler og et MSDS på det lokale språket må være tilgjengelig der kjemikaliene brukes.

VANN- OG AVLØPSVANNHÅNDTERING

Leverandører bør bruke vann på en ansvarlig måte, og arbeide for å minimere vannavtrykket. Dette inkluderer å redusere vannforbruket og implementere vanngjenvinning så mye som mulig. Leverandører må behandle og avhende avløpsvann i henhold til lokal lovgivning eller referanseretningslinjen i bransjen avhengig av hva som er høyest.

ENERGIEFFEKTIVITET, LUFTUTSLIPP OG KLIMAENDRINGER (KLIMAGASSUTSLIPP)

Leverandører bør arbeide for å redusere energiforbruket og klimagassavtrykket. Alle utslipp som produseres under produksjonen må overvåkes og kontrolleres, og behandles i henhold til loven.

Dette er en forenklet versjon av BRGNs etiske retningslinjer. Hele dokumentet kan leses her.